תקנון הספרייה

 

1. זכאות

1.1זכות ההשאלה בספרייה שמורה לסגל האקדמי ולסטודנטים מן המניין.

1.2בוגרי המכללה זכאים לכל שירותי הספרייה למשך שנה מיום סיום הלימודים,

 

2. כרטיס קורא

2.1 כל שירותי הספרייה כולל השאלת ספרים מותנים בהצגת כרטיס קורא בר תוקף הסמסטר. יש להציג את

כרטיס הקורא בכל השאלה.

2.2 הכרטיס מונפק לסטודנטים באגודת הסטודנטים.

3. כללי השאלה

3.1 ניתן לשאול ספרי לימוד ועיון לתקופה מוגבלת.

3.2 לא ניתן לשאול ספרים שמורים, תדפיסים, עבודות גמר, ספרי יעץ (מילונים, אנציקלופדיות) וכתבי עת.

3.3 ההשאלה הנה אישית ואינה ניתנת להעברה.

3.4 אין הסטודנטים רשאים לשאול ספר בשמו של קורא אחר, אלא במקרה של ייפוי כח בכתב וחתום ע"י המבקש.

3.5 השואל ספר אינו זכאי להעבירו לקורא אחר והינו אחראי אישית לספר כל עוד לא הוחזר לספרייה.

 

4. משך ההשאלה

4.1 סטודנטים רשאים לשאול עד 10 ספרים בו זמנית לתקופה של עד 7 ימים.

4.2 במהלך הסמסטר יתכנו שינויים בזמני ההשאלה, בהתאם לביקוש לספרים.

4.3 הספרייה רשאית לשנות את משך תקופת ההשאלה, ולבקש החזרה של ספר לפני תום המועד.

4.4 ספרים שמורים, הנמצאים מאחורי דלפק ההשאלה, ימסרו לעיון בספריה בלבד עם הפקדת תעודה מזהה.

 

5. החזרת ספרים

5.1 ספר מושאל יוחזר לא יאוחר מתאריך ההחזרה הרשום במחשב, ועד שעת הסגירה של הספרייה.

5.2 ניתן להחזיר ספרים בתיבה המוצבת בכניסה לספריה בשעות פעילות הספרייה בלבד.

5.3 ספר שהוחזר לתיבה בזמן שהספרייה סגורה, זיכויו במחשב יתבצע ביום העבודה שלמחרת.

במידה ואיחר יחויב בדמי איחור כמפורט בסעיף 8.

5.4 האחריות להחזרת הספרים בתיבה חלה על הקורא, ועליו לוודא שזוכה מהשאלה.

 

6. הארכת השאלה

6.1הספרייה מפעילה שירות הארכה אוטומטית לספרים מושאלים.

6.2המערכת מפסיקה להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא אחר.

6.3אחריות המעקב אחרי מועד ההחזרה חלה על הסטודנט השואל.

6.4יש לבדוק אתמועד ההחזרה ב"חשבון שלי" בקטלוג הספרייה, ולהחזיר את הספר במועד הנקוב.

6.5סטודנט המעוניין לבצע הארכה לספר מוזמן שברשותו, עליו להגיע עם הספר לדלפק ההשאלה ביום ההחזרה.

6.6כל הודעות הספרייה להחזרת ספר מוזמן ישלחו לכתובת הדוא"ל של הסטודנט שבכרטיס הקורא בספרייה.

6.7באחריות הסטודנט לוודא ב"חשבון שלי" בקטלוג הספרייה שכתובת הדוא"ל שלו מעודכנת.

 

7. הזמנת ספר מושאל

7.1 ניתן להזמין ספר מושאל. הפניה תעשה בדלפק ההשאלה או בפניה טלפונית לספרייה.
7.2 להזמנת ספרים טלפונית נא להתקשר לטל: 03-7354441 בשעות פעילות הספרייה.
7.3 בשעות העומס בדלפק לא יהיה מענה טלפוני ועל הסטודנט להתקשר בשנית.
7.2 המזמין ספר יקבל מהספרייה הודעה טלפונית שהספר שמור עבורו.
7.3 ספר מוזמן ישמר למזמין לתקופה של 3 ימים ועד השעה 18:00 ביום ההשאלה, לאחר מכן
יושאל הספר לקורא הבא הממתין בתור.
7.4 קורא שאינו זקוק לספר שהזמין מתבקש להודיע על כך לספריה.

8. גביית דמי איחור

8.1 סטודנט אשר מאחר בהחזרת ספר יחויב בתשלום דמי איחור בגין אי החזרת הספר במועד,

על איחור בהחזרת ספר יגבה סכום של 5 ₪ ליום לכל ספר.

8.2 זכות ההשאלה תישלל מהקורא עד הסדרת תשלום דמי האיחור.

8.3 בתקופת הבחינות והגשת העבודות, סטודנט שיאחר בהחזרת ספרים יחויב בקנס מוגדל , כמו כן כרטיס

הקורא שלו ייחסם להשאלת ספרים עד לסילוק החוב.

8.4 סטודנט שחלה ונבצר ממנו להחזיר את הספר במועד ולא ביקש/ קיבל הארכה יחזיר את הספר במועד באמצעות שליח. תעודת מחלה לא תתקבל כהצדקה לאיחור.

8.5 סטודנט המשרת במילואים זכאי להקלות בהשאלה כפוף להצגת אישור מילואים תקף.

 

9. אי החזרת ספרים ואובדנם

9.1 סטודנט אשר לא יחזיר ספרים במועד יקבל תזכורת בדואר, הוא יחויב בתשלום דמי איחור וזכות ההשאלה

תישלל עד הסדרת התשלום כמפורט בסעיף 8.

9.2 במקרים בהם הסטודנט לא נענה לבקשת הספרייה להסדיר חובותיו, יועלה לוועדת משמעת או יורחק לאלתר

מכיתת הלימוד.

9.3 סטודנט שאיבד או השחית ספר יחויב בתשלום ערכו של הספר או בקניית ספר זהה לספריה.

 

10. כללי התנהגות

10.1אין להיכנס עם תיקים. ההנהלה אינה אחראית על שמירת התיקים ותכולתם.

10.2אין להשאיר דברי ערך בתיקים.

10.3אין להיכנס עם אוכל ושתייה.

10.4אין להפעיל טלפונים ניידים בתחומי הספרייה.

10.5יש לשמור על השקט.

10.6אין להחזיר את הספרים למדפים, אלא להשאירם על השולחנות.

10.7הקורא אחראי לשלמות הספר, לתקינותו ולניקיונו.

 

11. אישור סיום לימודים

11.1 סטודנט המסיים את לימודיו יקבל אישור סיום לימודים רק לאחר בדיקת מנהל הסטודנטים והגזברות מול

הספרייה כי אינו חייב ספרים או דמי איחור לספרייה.

11.2 סטודנט המפסיק או המקפיא את לימודיו יחתים את הספרייה על "טופס טיולים" שאינו חייב ספרים או

דמי אחור לספרייה.