שימוש הוגן ביצירות לצרכי הוראה ומחקר


המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה בע"מ (להלן: "מל"א"), בהיותו מוסד להשכלה גבוהה, מרבה להשתמש ביצירות מוגנות למילוי תפקידו בהקניית ידע אקדמי והעשרתו לסטודנטים. מל"א מכיר בחשיבות העליונה של שימוש ביצירות לקידום ההוראה והמחקר, בצד השמירה על זכויות יוצרים.

זכות יוצרים
סעיף 11 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ישראל) (להלן: "החוק") קובע כי זכות היוצרים הינה אגד זכויות קנייניות הכוללות, בין היתר, את זכותו הבלעדית של בעל זוכת היוצרים: להעתיק, לפרסם, לבצע באופן פומבי, לשדר; להעמיד לרשות הציבור; לעשות יצירה נגזרת; להשכיר.

הפרת זכות יוצרים
סעיף 47 לחוק, קובע כי הפרה של זכות יוצרים הינה ביצוע או עשייה, של אחת הפעולות אשר יוחדו לבעל זכות היוצרים או הרשאה לאחר לעשות פעולות אלו, זאת, אך ורק במידה שפעולות אלו נעשות ללא אישורו של בעל הזכות.  

הזכות המוסרית
זכות אישית (ואינה ניתנת להעברה) של יוצר היצירה, כי היצירה אותה יצר תיוחס לו ותיקרא על שמו (בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין) וכן כי יצירתו לא תסולף או תשונה ולא יוטל בה כל פגם במידה ויש בכך כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

שימוש הוגן
סעיף 19 לחוק הגדיר את המסגרת לבחינת הנסיבות בהן שימוש ייחשב הוגן : אדם רשאי לעשות שימוש ביצירות, ללא רשותו של בעל הזכות, במידה והשימוש הינו לצורך לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

לאור העובדה כי לא ניתן לפרט את זכויות המשתמשים ברשימה מדויקת, מן הכרח להעניק פרשנות גמישה לעקרון השימוש ההוגן באופן אשר משקף את הצרכים המיוחדים של האקדמיה בישראל.

פרשנות לעקרון השימוש ההוגן ניתנה במסמך של פורום השכלה נגישה המפרט את עקרונות הפעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה ומחקר. מומלץ לקרוא בעיון מסמך זה, ולשים דגש על סעיף ג' 1:
"הנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים" באתרי הקורסים ולמידה מרחוק.

השימוש ההוגן נבחן על-פי השיקולים הבאים:

  • מטרת השימוש ואופיו;

  • אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

  • היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;

  • השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה;

  • מתן קרדיט.

אחריות
הנהלת מל"א לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה של הפרת זכויות היוצרים על ידי אנשי הסגל האקדמי.

מנהלת הספרייה תהייה נציגת מל"א, ל"הערכת ההיתר לשימוש בחומר מוגן" כמפורט בפורום השכלה נגישה.